Załącznik do Zarządzenia nr 15/2015
z dnia 15 maja 2015r., zmieniony
Zarządzeniem Nr 10/2016 r.
z dnia 4 lipca 2016 r.

 

 

REGULAMIN

SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW SPP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

 

§ 1. ZAKRES REGULAMINU

 

Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem serwisu internetowego, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady sprzedaży abonamentów uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy (SPP), poprzez stronę www.bydgoszcz.e-abonamenty.pl

 

§ 2. DEFINICJE

 

W Regulaminie stosowane są następujące pojęcia :

1) abonament - uprawnienie do parkowania w SPP w danej Podstrefie w czasie jego ważności, kupiony zgodnie z Cennikiem opłat,

2) Biuro Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) - komórka organizacyjna ZDMiKP obsługująca SPP, przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy, (czynne od pn.- pt. w godz. 8.00 - 17.00),

3) Cennik opłat - wykaz opłat za parkowanie w SPP z uwzględnieniem sposobów ich uiszczania ustalony Uchwałą,

4) formularz zamówienia - formularz znajdujący się na stronie www.bydgoszcz.e-abonamenty.pl

5) klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inny podmiot , dokonujący zakupu Abonamentów przez Serwis,

6) podstrefa - wydzielona część SPP przeznaczona do parkowania pojazdów,

7) punkt przyjmowania reklamacji - Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz (punkt czynny od pn.- pt. w godz. 7.30 - 15.00) oraz Biuro Strefy Płatnego Parkowania (punkt czynny w godz. funkcjonowania BSPP),

8) Regulamin SPP - obowiązujący Regulamin Strefy Płatnego Parkowania ustalony uchwałą,

9) Serwis - internetowy serwis sprzedaży Abonamentów działający pod adresem www.bydgoszcz.e-abonamenty.pl

10) sprzedający - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP) z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, kod pocztowy 85-844, NIP 554-10-06-413,

11) Strefa Płatnego Parkowania (SPP) - obszar określony Uchwałą, na którym parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy objęte jest obowiązkiem uiszczania opłat,

12) uchwała - obowiązująca uchwała Rady Miasta Bydgoszczy, ustalająca SPP oraz wysokość opłat za parkowanie i sposób pobierania tych opłat,

13 umowa zakupu - umowa nabycia Abonamentu, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

 

§ 3. RODZAJE ABONAMENTóW

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może zakupić następujące rodzaje Abonamentów:

1) (skreślony),

2) Abonament  miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP,

3) Abonament miesięczny, trzymiesięczny, sześciomiesięczny, dwunastomiesięczny dla  pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP (ważny na ulicy zameldowania).

 

 1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Abonamentów jest zróżnicowana w zależności od Podstrefy SPP.
 2. Abonamenty wymienione w ust. 1 pkt 2 kupione na Podstrefę A uprawniają do parkowania także w Podstrefie B. Abonamenty zakupione na Podstrefę B uprawniają do parkowania tylko w Podstrefie B. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca ważny w danej Podstrefie oraz Abonament kilkumiesięczny dla pojazdu mieszkańca ważny na ulicy zameldowania, przysługuje osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalu mieszkalnym usytuowanym na ulicach znajdujących się w granicach SPP, będącym właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź osobom będącym użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilno-prawnej.
 3. Abonament obowiązuje w danym miesiącu kalendarzowym lub w kilkumiesięcznym okresie, zależnie od rodzaju zakupionego Abonamentu.
 4. Szczegółowy zakres uprawnień wynikających z korzystania z poszczególnych rodzajów Abonamentu określa Regulamin SPP .

 

§ 4. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ABONAMENTY

 

Wysokość opłat za Abonamenty są określone w Cenniku opłat za parkowanie. www.zdmikp.bydgoszcz.pl

      

§ 5. WARUNKI ZAKUPU ABONAMENTU

 

 1. Zamówienie na zakup Abonamentu za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zamówienie należy złożyć nie później niż pięć dni przed rozpoczęciem ważności danego abonamentu.
 3. Sprzedaży Abonamentów dokonuje się nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien założyć konto na stronie Serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym, a po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, zaakceptować go przy użyciu pola wyboru o etykiecie "Akceptuj", umieszczonego na stronie Serwisu.
 5. W celu zalogowania się na założonym już koncie, niezbędne jest wpisanie loginu i hasła wybranego przez klienta przy rejestracji.
 6. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 7. Klient korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, powinien dysponować odpowiednim umocowaniem tej osoby. Klient ponosi odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia granic umocowania.
 8. Abonamenty zakupione przez Serwis ważne są tylko na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy i według zasad określonych w Regulaminie SPP .

 

§ 6. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU

 

 1. Po zalogowaniu się na swoim koncie, Klient wypełnia Formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty należności w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W Formularzu zamówienia podaje się rodzaj Abonamentu oraz okres obowiązywania abonamentu zgodnie
  z Cennikiem opłat.
 2. Abonamenty zamawiane za pośrednictwem Serwisu sprzedawane są na wskazany przez Klienta numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Żądanie wystawienia dokumentu księgowego (rachunku) musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez użycie pola wyboru o etykiecie "Tak proszę  o wystawienie dokumentu księgowego". W takim przypadku Klient podaje dane niezbędne do wystawienia dokumentu księgowego, który po weryfikacji może wydrukować ze swojego konta (profilu).
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.  Informacja ta będzie również widoczna na koncie Klienta, na stronie Serwisu.
 5. Klient zamierzający kupić Abonament Dla Mieszkańca po raz pierwszy za pośrednictwem Serwisu, powinien zgłosić się do siedziby ZDMiKP lub do BSPP, w celu weryfikacji danych rejestracyjnych
  z następującymi dokumentami :

 

1) dokumentem tożsamości, potwierdzającym miejsce zameldowania, 

2) w przypadku zameldowania czasowego - zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy (w razie upłynięcia okresu meldunku czasowego w trakcie trwania ważności abonamentu lub zamiaru zakupu kolejnego, należy zgłosić się z aktualnym zaświadczeniem w celu ponownej weryfikacji),

3) dowodem rejestracyjnym pojazdu,

4) oryginałem umowy cywilno-prawnej (umowy leasingu, najmu, innej, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu, bądź umową użyczenia pojazdu, zawartą w formie pisemnej
z podpisami stron poświadczonymi przez notariusza) - dotyczy osób będących użytkownikiem pojazdu.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyrywkowej weryfikacji danych adresowych w czasie ważności zakupionego Abonamentu. Weryfikacja będzie prowadzona przez Sprzedawcę bezudziału Klienta, bądź Klient może być poproszony do siedziby Sprzedawcy w celu potwierdzenia ważności posiadanych uprawnień do zakupu Abonamentu.
 2. W przypadku stwierdzenia utraty upoważnienia do Abonamentu Dla Mieszkańca, Abonament będzie blokowany z chwilą uzyskania informacji, a niewykorzystania kwota proporcjonalnie do okresu ważności zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Klienta.
  W przypadku gdy:

 

1) Klient niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o utracie uprawnień, zwrot przysługuje od momentu utraty uprawnień,

2) Sprzedawca zweryfikuje bez udziału Klienta utratę uprawnień, zwrot przysługuje od momentu powzięcia informacji o utracie uprawnień.

 

 1. Zawarcie Umowy zakupu Abonamentu następuje z chwilą przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenia zaksięgowania zapłaty na rachunku Sprzedawcy.
 2. W przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy po terminie rozpoczęcia ważności Abonamentu wskazanym przez Klienta w zamówieniu, Abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z ważności danego nominału zgodnie z  Cennikiem opłat.
 3. Zamówienie na sprzedaż Abonamentu nie zostanie zrealizowane, jeżeli zapłata nie nastąpi
  w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
 4. Klient może pobrać potwierdzenia zakupu Abonamentu poprzez  wydruk ze strony Serwisu.
 5. Klient jest uprawniony po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy, do otrzymania Abonamentu zgodnego z obowiązującym wzorem, poprzez wydruk ze strony Serwisu.
 6. Klientowi nie przysługują roszczenie wobec Sprzedawcy, także o zwrot dokonanej zapłaty,
  w przypadku niewykorzystania Abonamentu.

 

§ 7. FORMA PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Abonamentów podane są w PLN.
 2. Rodzaje i ceny Abonamentów określa obowiązujący Cennik opłat.
 3. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Bank Pekao SA, Nr 90 1240 6452 1111 0010 6278 3333 .

 

 8. RAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

 1. Klient zobowiązany jest:

 

1) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego    Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

2) nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy zakupu na osoby trzecie,

3) przedstawiać prawdziwe dane osobowe oraz dotyczące płatności,

4) nie wykorzystywać Serwisu w celu innych czynności niż przewidziane Regulaminem,

5) na wezwanie Sprzedającego stawić w siedzibie ZDMiKP w celu weryfikacji zgodności podanych danych,

6) do niezwłocznego informowania o zmianie miejsca zameldowania lub wymeldowaniu.

 

 1. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 2. Klient oświadcza, że znane mu są konsekwencje działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz przyjmuje do wiadomości, że  o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza odrębnego dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody.

 

§ 9. ZASADY ZWROTU ABONAMENTU

 

 1. Na wniosek Klienta, gdy Klient niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o utracie uprawnień do korzystania z Abonamentu Na Mieszkańca, wówczas zwrot Abonamentu w okresie jego obowiązywania przysługuje od momentu utraty uprawnień.
 2. Jeżeli Sprzedawca zweryfikuje utratę uprawnień do korzystania z Abonamentu Na Mieszkańca bez udziału Klienta w okresie obowiązywania Abonamentu, wówczas zwrot przysługuje od momentu powzięcia informacji, z uwagi na niewywiązanie się kupującego z obowiązku opisanego w § 6 pkt. 7 ust. 2.
 3. Zwrot Abonamentu obliczony jest proporcjonalnie do okresu jego wykorzystania. Do okresu wykorzystania zalicza się także dzień anulowania transakcji.

 

§ 10. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Abonamentów przez Serwis rozpatruje Sprzedawca. W celu zgłoszenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny, dostępny na stronie Serwisu.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu reklamacyjnym, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z siedzibą w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a i są one przetwarzane w systemie informatycznym.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wydania Abonamentów i obsługi Klienta.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych. W celu poprawienia danych osobowych Klient powinien dokonać ponownej rejestracji w Serwisie.

 

§ 12. ZMIANY REGULAMINU

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną  zamieszczone niezwłocznie na stronie Serwisu. Klient ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować Regulamin nowej treści.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klienci  zobowiązani są do stosowania Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo zaprzestania sprzedaży Abonamentów, na rzecz Klientów naruszających Regulamin lub przepisy prawa, a także w razie żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo zaprzestania sprzedaży abonamentów Klientom którzy utracili prawo do ich zakupu.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo unieważnienia abonamentu za zwrotem niewykorzystanej kwoty w przypadku utraty prawa do jego wykorzystywania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uzasadnionych praw Konsumenta. W przypadku stwierdzenia postanowienia o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.
 7. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy, a także komunikacja słowna, następować będzie w języku polskim.
 8. Integralną częścią Regulaminu Serwisu internetowego stanowi aktualny Regulamin Strefy Płatnego Parkowania.