Załącznik do Zarządzenia nr 5/2022
Dyrektora ZDMKiP w Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2022 r.

 

 

REGULAMIN

SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW SPP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

 

§ 1. ZAKRES REGULAMINU

 

Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem serwisu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży abonamentów uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy (SPP), poprzez stronę www.bydgoszcz.e-abonamenty.pl

 

§ 2. DEFINICJE

 

W Regulaminie stosowane są następujące pojęcia :

1) Abonament - uprawnienie do parkowania w SPP w danej Podstrefie w czasie jego ważności, kupiony zgodnie z Cennikiem opłat,

2) Biuro Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) - komórka organizacyjna ZDMiKP obsługująca SPP, przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy, (czynne od pn.- pt. w godz. 8.00 – 17.00)

3) Cennik opłat - wykaz opłat za parkowanie w SPP z uwzględnieniem sposobów ich uiszczania ustalony Uchwałą,

4) Formularz zamówienia - formularz znajdujący się na stronie www.bydgoszcz.e-abonamenty.pl

5) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inny podmiot , dokonujący zakupu Abonamentów przez Serwis,

6) Podstrefa – wydzielona część SPP przeznaczona do parkowania pojazdów,

7) Punkt przyjmowania reklamacji - Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz (punkt czynny od pn.- pt. w godz. 7.30 – 15.00) oraz Biuro Strefy Płatnego Parkowania (punkt czynny od pon.-pt. od godz. 8.00 do 17.00)

8) Regulamin SPP - obowiązujący Regulamin Strefy Płatnego Parkowania ustalony uchwałą,

9) Serwis-internetowy serwis sprzedaży Abonamentów działający pod adresem www.bydgoszcz.e-abonamenty.pl

10) Sprzedający - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP) z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, kod pocztowy 85-844, NIP 554-10-06-413,

11) Strefa Płatnego Parkowania (SPP) – obszar określony Uchwałą, na którym parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy objęte jest obowiązkiem uiszczania opłat,

12) Uchwała - obowiązująca uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat,

13) Umowa zakupu -umowa nabycia Abonamentu, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

 

§ 3. RODZAJE ABONAMENTÓW

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może zakupić następujące rodzaje Abonamentów:

1) Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP,

2) Abonament miesięczny, 3 - miesięczny, 6 - miesięczny lub 12 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania uprawniający do parkowania w SPP w danej Podstrefie,

3) Abonament miesięczny dla pojazdu o napędzie hybrydowym – uprawniający do parkowania w SPP w danej Podstrefie w czasie jego ważności. 

 1. Szczegółowy zakres uprawnień wynikających z korzystania z poszczególnych rodzajów Abonamentu określa Regulamin SPP .

 

§ 4. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ABONAMENTY

 

 1. Wysokości opłat za Abonamenty są określone w Cenniku, który stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 5. WARUNKI ZAKUPU ABONAMENTU

 

 1. Zamówienie na zakup Abonamentu za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zamówienie należy złożyć nie później niż pięć dni przed dniem rozpoczęcia ważności Abonamentu.
 3. Sprzedaży Abonamentów dokonuje się nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien założyć konto na stronie Serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym, a po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, zaakceptować go przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj”, umieszczonego na stronie Serwisu.
 5. W celu zalogowania się na założonym już koncie, niezbędne jest wpisanie loginu i hasła wybranego przez Klienta przy rejestracji.
 6. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 7. Klient korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, powinien dysponować odpowiednim umocowaniem tej osoby. Klient ponosi odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia granic umocowania.
 8. Abonamenty zakupione przez Serwis ważne są tylko na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy i według zasad określonych w Regulaminie SPP .

 

§ 6. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU

 

 1. Po zalogowaniu się na swoim koncie, Klient wypełnia Formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty należności w wysokości określonej dla danego rodzaju Abonamentu. W Formularzu zamówienia podaje się rodzaj Abonamentu oraz okres obowiązywania Abonamentu zgodnie z Cennikiem opłat.
 2. Abonamenty zamawiane za pośrednictwem Serwisu sprzedawane są na wskazany przez Klienta numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Żądanie wystawienia dokumentu księgowego (rachunku) musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełnienia Formularza rejestracyjnego poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „Tak proszę  o wystawienie dokumentu księgowego”. W takim przypadku Klient podaje dane niezbędne do wystawienia dokumentu księgowego, który po weryfikacji może wydrukować  ze swojego konta (profilu).
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.  Informacja ta będzie również widoczna na koncie Klienta, na stronie Serwisu.
 5. Klient zamierzający kupić Abonament po raz pierwszy za pośrednictwem Serwisu powinien zgłosić się do siedziby ZDMiKP, w celu weryfikacji dokumentów wymaganych Uchwałą:

1) przy zakupie Abonamentu dla pojazdu mieszkańca:

a) dowód rejestracyjny pojazdu,

b) oryginał umowy cywilno-prawnej,

c) dokument tożsamości z którego wynika miejsce zameldowania bądź zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy,

d) w przypadku zameldowania czasowego -zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy,

e) dokument potwierdzający rozliczenie za rok poprzedni podatku dochodowego od osób fizycznych w Mieście Bydgoszczy:

- pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez urząd skarbowy stosowną pieczęcią – w przypadku osobistego złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (do wglądu) lub

- wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), potwierdzającego złożenie zeznania PIT za rok poprzedni przez Internet, wraz z wydrukiem pierwszej strony tegoż zeznania zawierającej wygenerowany numer referencyjny zgodny z identyfikatorem UPO, lub

- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zaznania podatkowego, potwierdzające fakt złożenia za rok poprzedni stosownego zeznania podatkowego, lub

- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzające fakt nieuzyskania dochodów w roku poprzednim,

- w terminie do dnia 30 kwietnia przedkładający dokumenty może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim.

2) przy zakupie Abonamentu dla pojazdów hybrydowych:

- dokument potwierdzający napęd hybrydowy pojazdu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyrywkowej weryfikacji danych adresowych w czasie ważności zakupionego Abonamentu. Weryfikacja będzie prowadzona przez Sprzedawcę bez udziału Klienta, bądź Klient może być poproszony do siedziby Sprzedawcy w celu potwierdzenia ważności posiadanych uprawnień do zakupu Abonamentu.
 2. Zawarcie Umowy zakupu Abonamentu następuje z chwilą przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenia zaksięgowania zapłaty na rachunku Sprzedawcy.
 3. W przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy po terminie rozpoczęcia ważności Abonamentu wskazanym przez Klienta w zamówieniu, Abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z ważności danego nominału zgodnie z  Cennikiem opłat.
 4. Zamówienie na sprzedaż Abonamentu nie zostanie zrealizowane, jeżeli zapłata nie nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
 5. Klient może pobrać potwierdzenia zakupu Abonamentu poprzez  wydruk ze strony Serwisu.
 6. Klientowi nie przysługują roszczenie wobec Sprzedawcy, także o zwrot dokonanej zapłaty, w przypadku niewykorzystania Abonamentu. 
   

§ 7. FORMA PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Abonamentów podane są w PLN.
 2. Rodzaje i ceny Abonamentów określa obowiązujący Cennik opłat.
 3. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Bank Pekao SA, Nr 90 1240 6452 1111 0010 6278 3333 .

 

 8. RAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

 1. Klient zobowiązany jest:

1) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

2) nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy zakupu na osoby trzecie,

3) przedstawiać prawdziwe dane osobowe oraz dotyczące płatności,

4) nie wykorzystywać Serwisu w celu innych czynności niż przewidziane Regulaminem,

5) na wezwanie Sprzedającego stawić w siedzibie ZDMiKP w celu weryfikacji zgodności podanych danych,

6) do niezwłocznego informowania o zmianie miejsca zameldowania lub wymeldowaniu. 

 1. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 2. Klient oświadcza, że znane mu są konsekwencje działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz przyjmuje do wiadomości, że  o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza odrębnego dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody.

 

§ 9. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Abonamentów przez Serwis rozpatruje Sprzedawca.

  W celu zgłoszenia reklamacji, należy wypełnić Formularz reklamacyjny, dostępny na stronie Serwisu.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w Formularzu reklamacyjnym, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich  i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz -  tel.: 52 582 27 23; mail: zarząd@zdmikp.bydgoszcz.pl. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji składanych wniosków, zawartych umów z kontrahentami, wypełniania obowiązków w ramach prowadzonej działalności statutowej, a także dochodzenia należności publicznoprawnych. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora, w którym dokonano rozpatrzenia wniosku. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku i realizacji zleconego zadania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane te mogą być udostępnione innym odbiorcom i kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych w ramach zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Kontakt z inspektor ochrony danych: iod@zdmikp.bydgoszcz.pl.

 

§ 11. ZMIANY REGULAMINU

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną  zamieszczone niezwłocznie na stronie Serwisu. Klient ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować Regulamin nowej treści.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci  zobowiązani są do stosowania Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo zaprzestania sprzedaży Abonamentów Klientom którzy utracili prawo do ich zakupu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uzasadnionych praw Konsumenta. W przypadku stwierdzenia postanowienia o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
 4. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.
 5. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy, a także komunikacja słowna, następować będzie w języku polskim.
 6. Integralną częścią Regulaminu Serwisu internetowego stanowi aktualny Regulamin Strefy Płatnego Parkowania.