Deklaracja dostępności 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdmikp.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej bydgoszcz.e-abonamenty.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-21

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  •  cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •  załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  •  pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej,
  • nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SYSTEmEG Net Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

 

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.

Na stronie można włączyć funkcję czytania strony.

Na stronie można wyróżnić linki i nagłówki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Gzella, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@zdmikp.bydgoszcz.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy